วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ศตภ 1-11-2555


รายชื่อผู้ขอทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  พิจารณาประจำวันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จำนวน 10 รูป

271 
พระครูวิสุทธิธรรมาภิบาล  วัดโพธิญาณ  นครพนม 
1-11-55 
ผ่าน 
272 
พระมหาสังข์ทอง วัลลีย์  วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-11-55 
ผ่าน 
273 
พระอธิกรณ์ แสนสุภา  วัดธาตุมหาชัย  นครพนม 
1-11-55 
ผ่าน 
274 
พระธีระวัฒน์ สีคำเวียง  วัดธาตุมหาชัย  นครพนม 
1-11-55 
ผ่าน 
275 
พระทองไล้ เมืองโคตร  วัดบูรพาราม  นครพนม 
1-11-55 
ผ่าน 
276 
พระธงไชย รักพงศ์พันธ์  วัดป่าศิวิลัย  นครพนม 
1-11-55 
ผ่าน 
544 
พระอธิการเสมอ รังษี  วัดป่าสามัคคีธรรม  นครพนม 
1-11-55 
ผ่าน 
18 
พระมหาเลอเดช วงศ์ศรีชา   วัดพระธาตุพนม  นครพนม  
1-11-55 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน, ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ, ขาดหนังสือรับรองจากประธานสมัชชาฯ, เจ้าอาวาสไม่ได้เซ็นกำกับและขีดคร่อมตรงรูปถ่าย 
19 
พระวันเพ็ญ แสนสุภา   วัดธาตุมหาชัย  นครพนม  
1-11-55 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด 
20 
พระพอพล บุญชื่น   วัดศรีบัวบาน  นครพนม  
1-11-55 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตกับสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น